Skip to content

Rozhovor s prof. MUDr. Zuzanou Krištúfkovou, PhD., MPH o Svetovom imunizačnom týždni 2023

Rozhovor s MUDr. Petrom Markom o Svetovom imunizačnom týždni

Rozhovor s hlavnu odborníčkou MZ  SR o Svetovom imunizačnom týždni 2023, MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD.

Rozhovor s MUDr. Martou Špánikovou o Svetovom imunizačnom týždni

UNICEF Vaccination – Simplify your life (SK)

UNICEF Vaccination – Simplify your life (UA)

O význame očkovania HPV

O význame očkovania v ambulancii všeobecného lekára

Štartuje Svetový imunizačný týždeň. Aké benefity plynú z očkovania a aký má pre nás význam?

Povinné očkovania chránia pred nebezpečnými a vysoko nákazlivými ochoreniami. Viete tieto ochorenia rozoznať? Otestujte sa v našej ankete!

Svetový imunizačný týždeň vyzýva ku kolektívnej ochrane ľudí pred chorobami, ktoré je možné eliminovať  vďaka očkovaniu.

Očkovanie je významným – život zachraňujúcim prvkom v prevencii 21. storočia.

Práve preto sa tento týždeň budeme v rámci projektu Týždeň prevencie venovať Svetovému imunizačnému týždňu.

osýpky
rubeola
obrna
hemofilove
zltacka
tetanus
pneumokok
mumps
cierny-kasel
zaskrt

Pre viac informácií o očkovaniach, ochoreniach a iných relevantných medicínskych informáciách dávame do pozornosti tieto webové stránky:

Tabuľka typov očkovacích látok na očkovanie dospelých

Upravené podľa: HUDEČKOVÁ, H., ŠVIHROVÁ, V.: Očkovanie. Martin: Osveta, 2013

Povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (2023)

*Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a d’alej každých 15 rokov.

Je očkovanie (ne)rizikové pre (ne)rizikových pacientov?

Záznam z podujatia Deň prevencie z Gymnáziu F. G. Lorcu

Deň prevencie na Gymnáziu F. G. Lorcu

Deň prevencie na GFGL (krátke video)

Deň prevencie GFGL – HPV a očkovanie na HPV s Bibiánou Ondrejkovou z Nie rakovine

Deň prevencie GFGL – Cestovateľské očkovania s MUDr. Špánikovou

Deň prevencie GFGL – O očkovaní HPV s MUDr. Špánikovou

Deň prevencie GFGL – O očkovaní všeobecne s MUDr. Špánikovou